Báo cáo tổng kết các nội dung hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 25/02/2014 15:53 - Người đăng bài viết: admin
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Hội năm 2013 và thực tế hoạt động trong năm vừa qua, Thường trực BCH Hội VAAST thống nhất báo cáo tổng kết các nội dung hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:
Download bản toàn văn tại đây

HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
       
Số:           /BC-VAAST
V/v: Báo cáo tổng kết công tác năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
   
  

            Hà Nội, ngày 27   tháng  12  năm 2013
 
                                     BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013
                                        VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
 
                           Kính gửi:    Các ủy viên BCH TW HỘI KH&CN HKVN
 
             Căn cứ kế hoạch hoạt động của Hội năm 2013 và thực tế hoạt động trong năm vừa qua, Thường trực BCH Hội VAAST thống nhất báo cáo tổng kết các nội dung hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:
   Tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2013: 
 1. Củng cố tổ chức và thúc đẩy hoạt động của 6 ban chuyên môn: Ban Cảng hàng không- sân bay, Ban Kỹ thuật máy bay, Ban Quản lý bay; ban Kinh tế HK; Ban Quản lý nghiên cứu và hợp tác đào tạo; Ban Môi trường Hàng không; Thành lập mới ban ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KH&CN HKVN gọi tắt là Ban dự án.
 2. Củng cố và phát triển hội viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả: Phát triển hội viên tập thể và cá nhân chuyên sâu về các chuyên ngành ngoài xây dựng công trình Hàng không (Chuyên ngành Kỹ thuật máy bay, Quản lý bay…) đã kết nạp thêm 02 hội viên tập thể và nhiều hội viên cá nhân.
 3. Hội đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành (BCH) Hội ngày 9/3/2013 tại Học viện Kỹ thuật quận sự bàn về tăng cường củng cố và phát triển Hội, BCH thông qua danh sách  bổ sung thêm  04 ủy viên cho BCH hội. Bổ sung thêm 01 phó Chủ tịch hội là ông Phạm Doãn Hồng.
 4. Đã khôi phục lại trang WEB của Hội để nâng cấp một bước công tác thông tin.
 5. Hưởng ứng và tổ chức các hoạt động của Hội thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày thành lập LHHKHKTVN. Hội được LHH tăng bằng khen.
 6. BCH Hội đã thảo luận và góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp năm 1992.
 7. Đã và đang đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học với Cục HKVN
 8. Đã tham gia tư vấn – phản biện đề án đầu tư xây dựng CHKQT Long thành.
 9. Đã tổ chức triển khai đề án tư vấn-phản biện do LHH giao: Khảo sát, điều tra, hội thảo, viết bài tham luận về đề án: “Tư vấn phản biện quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Chủ nhiệm đề án là GS.TSKH. Đố Nguyên Khoát đã tiến hành triển khai: phân công cụ thể thực hiện cho các hội viên. Đá nghiệm thu đạt mức KHÁ và đã thanh quyết toán xong theo đúng kế hoạch đề ra.
 10.  Củng cố văn phòng Hội, đã mượn được thêm một phòng làm việc làm văn phòng 2 tại 178 Trường Chinh để thuận tiện giao dịch, mở rộng hợp tác.
Lãnh đạo cục HKVN đã cho Hội mượn 2 phòng tại hội trường Thanh niên để làm văn phòng 1 tại sân bay Gia lâm. Kế hoạch triển khai để đầu năm 2014 về làm việc tại văn phòng 1 mới.
 1.  Củng cố hoạt động trung tâm ABCC thuộc Hội, đề bạt thêm 02 Phó giám đốc trung tâm. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện qui chế tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm. Mở văn phòng 2 của Trung tâm, giúp Trung tâm có hợp đồng kinh tế để tạo đà phục hồi và phát triển.
 2.  Kết thúc các lớp đào tạo tại chức ở Đại học GTVT Hà nội.
 3.  Tổ chức lớp huấn luyện kiến tức cơ bản về hàng không và công tác quản lý xây dựng cảng hàng không cho Ban quản lý cầu Hải phòng với lớp học 35 người được cấp chứng chỉ.
 4.  Xây dựng các chương trình huấn luyện nghiệp vụ, chuyên môn cho các trung tâm đào tạo hàng không.
 5.  Công tác tài chính của Hội năm 2013: Có báo cáo riêng. Năm qua nhờ có hoạt động nghiên cứu, tư vấn phản biện nên tài chính có đỡ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, việc đóng hội phí của các hội viên tập thể và cá nhân chưa đầy đủ, kịp thời. Kinh phí hoạt động, Hội vẫn chưa đủ khả năng tự trang trải. Lãnh đạo Hội, cán bộ văn phòng trực tiếp làm việc vẫn hoạt động không lương, phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe cũng chỉ đáp ứng được phần nhỏ.
 6. Đã kịp thời viết báo cáo tổng kết công tác 2013 và kết hoạch 2014 của Hội để gửi LHH và Tổng hội XDVN theo đúng thời gian qui định.
Tóm lại: Năm 2013 hoạt động của Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức được củng cố và phát triển; hoạt động tư vấn - phản biện, nghiên cứu triển khai, đào tạo, dịch vụ KH & CN đều được thực hiện theo kế hoạch. Quan hệ của Hội với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân được mở rộng. Vai trò vị trí của Hội được nâng lên một bước.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: các ban hoạt động chưa đều tay. Một số ban chưa có qui chế và biên chế cụ thể.
 Nhiều hội viên tập thể và cá nhân chưa nộp hội phí đầy đủ. Hội đang thiếu lực lượng trẻ để nâng cao tính năng động của Hội.
II.   Kế hoạch công tác cuối năm 2013 và năm 2014
 1. Tiếp tục củng cố Hội theo hướng hoạt động có hiệu quả. Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến tới thành lập phân Hội phía Nam. Kiện toàn bộ máy văn phòng Hội.
2.  Xem xét khả năng thành lập mới Trung tâm nghiên cứu triển khai hoặc tư vấn-phản biện hoặc công ty dịch vụ KH&CN hoạt động theo dạng công ty cổ phần trong đó Hội là cổ đông.
      3. Tổng kết, thanh quyết toán đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo xuồng thủy khí sử dụng ở vùng đầm lầy nước nông” đã nghiệm thu xong 2 tháng trước. Cần tổ chức rút kinh nghiệm về việc triển khai và bàn bạc để thống nhất kết luận hướng tiếp theo của đề tài này: Tổ chức triển khai đề án ứng dụng bằng việc sản xuất đại trà Xuồng thủy khí hay kết thúc tại đây để bàn giao nơi khác triển khai ứng dụng (?)
4.  Thu thập đầy đủ các tập hồ sơ năng lực của hội viên tập thể VAAST và làm tờ rơi của Hội.
5. Tăng cường quan hệ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành HK để có thêm nhiệm vụ KH&CN trong năm 2014. Triển khai nhiệm vụ đã được đăng ký với LHH. Tiếp tục xây dựng nhiệm vụ KHCN mới.
6. Xúc tiến quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài tiềm năng để chuyển giao công nghệ trong năm 2014. ( Dự kiến triển khai dự án chế tạo khinh khí cầu, xem xét khả năng hợp tác với đối tác Ukraina để chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác lắp ráp EKRONOPLAN tại Việt nam, các dự án đã đăng ký và các dự án khác… )
7. Triển khai tờ tin KH&CN HKVN điện tử theo hướng nâng cao từng bước năng lực đưa tin của trang WEB của Hội.
8. Triển khai công tác tư vấn-phản biện, nghiên cứu khoa học, đào tạo và dịch vụ KH&CN: Trong năm sẽ căn cứ tình hình để tự xây dựng hoặc do các cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2014.
9. Xây dựng chương trình phối hợp giữa Cục HKVN và Hội VAAST năm 2014-2015 hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VAAST.
10. Tổ chức hội thảo về công tác đào tạo hàng không giai đoạn 2014-2020. (dự kiến tháng 6/2014).
11. Lên chương trình, kế hoạch để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 25 năm cần triển khai :
      - Thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội;
      - Phát động thi đua;
      - Xây dựng chương trình xin tài trợ để tổ chức.
      12. Tham gia các công tác do Tổng hội XDVN và LHH giao.
           Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội VAAST. Đề nghị các Ủy viên BCH tham gia góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn trong cuộc họp BCH dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 2-2014 (Sẽ có thông báo cụ thể sau).
           Trân trọng cám ơn !
Nơi gửi:
 • Như trên;
 • Lưu: VT
TM BCH HỘI KH & CN HKVN
                CHỦ TỊCH
 
 
 
 
       TS. Trần Quang Châu
 
Tác giả bài viết: Trần Quang Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết