Dự thảo Quy ước hoạt động của tổ chức Tình Nghĩa Cán bộ - Nhân viên Viện Khoa học Hàng không (sửa lần thứ 4)

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 03:05 - Người đăng bài viết: admin
Mục đích Tổ chức tình nghĩa cán bộ Viện Khoa học Hàng không (sau đây gọi tắt là tổ chức) bao gồm các cán bộ công nhân viên của Viện KHHK đã nghỉ hưu hoặc đang làm việc, tự nguyện tham gia nhằm mục đích gắn bó tình cảm, động viên thăm hỏi giữ gìn và phát huy truyền thống của Viện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
 
Hà Nội, ngày          tháng       năm 2017
 
Dự thảo
 
QUI ƯỚC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TÌNH NGHĨA
VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
I. Mục đích
Hội tình nghĩa cán bộ Viện Khoa học Hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) được thành lập nhằm mục đích gắn bó tình cảm, động viên thăm hỏi lẫn nhau, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Viện.
II. Tổ chức
1. Điều kiện tham gia
Cán bộ công nhân viên công tác trong Viện KHHK Việt Nam đã nghỉ hưu hoặc đang đương nhiệm, đồng ý thực hiện Quy ước, tự nguyện đăng ký tham gia thì được công nhận là hội viên của Hội.
2. Nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên
2.1.Nghĩa vụ:
- Đoàn kết tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy truyền thống của Viện KHHK Việt Nam
- Tham gia sinh hoạt thực hiện các nội dung hoạt động đã được Hội thông qua.
- Đóng góp Quĩ hoạt động theo đúng qui định.
- Tham gia thăm, viếng các hội viên do Ban Liên lạc và Hội tổ chức.
- Khi thay đổi nơi cư trú hoặc số điện thoại thông báo cho Tổ trưởng biết.
- Hội viên không tham gia sinh hoạt trong 02 lần liên tiếp hoặc không đóng góp hội phí 02 năm liền mà không có lý do chính đáng coi như tự rút khỏi Hội.
2.2- Quyền lợi:
- Được thăm hỏi và tặng quà khi đau ốm bằng Quĩ của Hội (không quá 2 lần/năm).
- Được mừng thọ ở các tuổi 70, 75, 80, 85, …. cho đến khi qua đời.
 Quà mừng thọ trị giá: 300.000đồng (từ thời điểm ban hành Qui ước).
- Hội viên của Hội khi qua đời được phúng viếng 300.000 đồng và một vòng hoa trị giá 300.000đồng (từ thời điểm ban hành Qui ước này).
- Tứ thân phụ mẫu, vợ (hoặc chồng) của hội viên khi qua đời được phúng viếng 300.000 đ  và một vòng hoa trị giá 300.000 đồng (từ thời điểm ban hành Qui ước  này)..
3. Ban Liên lạc Tình nghĩa  cán bộ công nhân viên Viện KHHKVN.
- Ban Liên lạc Hội Tình nghĩa cán bộ, công nhân viên VKHHKVN (gọi tắt là Ban liên lạc) do các hội viên bầu chọn, có số lượng là 11 người, nhiệm kỳ làm việc là 03 năm, bao gồm: 01 Trưởng ban, 02 P. Trưởng ban và 08 ủy viên.
- Các đơn vị của Hội chia theo khu vực địa lý, gồm:
+ Tổ 1:  khu vực Gia Lâm, Long Biên.
+ Tổ 2:  khu vực Hà Nội.
Tổ trưởng, tổ phó các tổ do Ban Liên lạc chỉ định theo khu vực.
- Cơ quan thường trực của Ban liên lạc:
+ Sử dụng Văn phòng Hội KH&CN HKVN là cơ quan thường trực của Ban Liên lạc.
+ Địa chỉ: 200/10/5 Nguyễn Sơn - Long Biên - Hà Nội.
+ Điện thoại: 04-3872 6335.                  + Email: vanphong@vaast.org.vn.
+ Website: vaast.org.vn.
3.1- Nhiệm vụ của Ban Liên lạc:
-  Duy trì gặp mặt CBCNV của Hội mỗi năm 01 lần vào dịp thành lập Viện.
- Nắm tình hình hội viên và chỉ đạo hoạt động của các tổ.
- Quản lý chi tiêu quĩ của Hội theo quy định.
- Lập Báo cáo tài chính hàng năm để thông qua Ban Liên lạc mở rộng đến các tổ trưởng và báo cáo tài chính công khai trong phiên họp mỗi năm 01 lần.
3.2- Nhiệm vụ của tổ trưởng:
- Lập danh sách hội viên của tổ và thông báo thông tin của Hội đến các hội viên.
- Phối hợp hoặc thay mặt Ban liên lạc tổ chức thăm hỏi hội viên của Tổ khi đau ốm, phúng viếng khi hội viên hoặc tứ thân phụ mẫu, vợ (chồng) hội viên qua đời.
III.Tài chính:
1. Nguồn thu:
- Do hội viên của Hội đóng góp. Mức đóng là 300.000đ/năm.
- Do các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ (nếu có).
2. Các khoản chi:
- Chi gặp mặt thường niên (01 lần/năm)
- Chi thăm hỏi ốm đau, hiếu.
- Chi mừng thọ.
3. Tổ Tài chính của Hội.
Tổ Tài chính của Hội gồm:
  • Trưởng Ban Liên lạc.
  • Ủy viên theo dõi tài chính (do Ban liên lạc phân công)
  • Thủ quĩ (do Ban liên lạc chỉ định).
Tổ Tài chính chịu trách nhiệm trước Ban Liên lạc và toàn thể hội viên về công tác quản lý thu, chi theo đúng Quy ước này và thực hiện công khai tài chính hàng năm.
Các trường hợp đặc biệt phát sinh phải được thông qua hội nghị Ban Liên lạc mở rộng đến các tổ trưởng nhất trí.
Bản quy ước này đã được các hội viên thông qua tại kỳ họp ngày 08/01/2017.
 
BAN LIÊN LẠC HỘI TÌNH NGHĨA
 VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Trưởng ban
 
TS Trần Quang Châu

 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
HỘI TÌNH NGHĨA VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
 
Kính gửi:  BAN LIÊN LẠC HỘI TÌNH NGHĨA
VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
 
-  Họ và tên:………………………………………………………… Năm sinh………
- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
- Phương thức liên lạc:
+ Di động: ………………………. + Email:………………………………..
+ Cố định:……………………………. + Facebook:……………………………
- Thời gian công tác tại Viện KHHK:  từ ........................ đến ……….….…………
- Đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu/ chuyển đến đơn vị mới:…………………………
……………………………………………………………………………………
- Chức vụ công tác trước khi nghỉ hưu/ chuyển đến đơn vị mới:………………………
…………………………………………………………………………………………
      Tôi đồng ý với các Qui ước của Hội Tình nghĩa Viện Khoa học Hàng không Việt Nam. Tôi tự nguyện tham gia và thực hiện đầy đủ qui ước của Hội.
 
Hà Nội, ngày…….tháng…….năm …
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 

Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết